Gaeilge


Tá an Ghaeilge beo i Scoil Chroí Naofa!!

Cuirtear béim mhór sa scoil seo ar an ngnáthchaint. Mólaimid na páistí a dhéanann iarracht sa seomra ranga, sa halla agus sa chlós Gaeilge a labhairt. Cuirimid a lán fograí timpeall na scoile ag moladh labhairt na Gaeilge. Beannaimid a chéile trí Ghaeilge agus múinimid gnathbheannachtí Gaeilge do na páistí.

Tá a lán rudaí éagsúla ar siúl sa scoil chun suim sa Ghaeilge a spreagadh ………..

Lá Gaelach agus Gaeilgeoir na Míosa

Anseo i Scoil Chroí Naofa déanaimid iarracht mhór an Ghaeilge a labhairt i rith ghnathlae na scoile. Dé Céadaoin is ea “Lá Gaelach.” Ar an gCéadaoin, déantar ár dtionól agus ár bpaidreacha trí mheán na Gaeilge. Tugtar frása na seachtaine nua gach Céadaoin do na páistí freisin agus moltar dóibh é a úsáid chomh minic agus is féidir leo. Piocann gach múinteoir “Gaeilgeoir na Míosa,” páiste a rinne sár-iarracht an teanga a úsáid. Togaimid griangraf don bhuaiteoir agus tugann muid duaiseanna beaga dóibh chomh maith chun iad a spreagadh sa todchaí.

Seachtain na Gaeilge

Gach bliain, tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i Scoil Chroí Naofa. Eagraíonn an fhoireann scoile a lán imeachtaí spraoíúil do na páistí. Tráth na gCesit, Seó Faisin, Rince, Ceolchoirm agus ar eile. Is bealach iontach é seo léiriú do na páistí gur teanga beo beathach í an Ghaeilge.

Frása na Seachtaine

Tá Comhairle na nDaltaí againn ó rang a sé. Tá siadsan i gceannas na Gaeilge ar scoil agus tá tionchar mór acu ar na páistí óga. Múineann siad frása nua don pháistí gach seachtain chun suim sa ghaeilge  a spreagadh iontu. Tá an Ghaeilge á labhairt ar fud na scoile anseo!

Tráth na gCeist

Eagraíonn an scoil tráth na gceist do gach páiste idir rang a trí agus rang a sé freisin. Meascann muid na foirne agus bíonn an-chuid spraoí againn ag freagairt ceisteanna Gaeilge. Bíonn babhta pictiúr agus cluaisthuiscint fresin.  Taispeáineann an tráth na gceist seo gur teanga beo beathach í an Ghaeilge agus go dtarlaíonn imeachtai spreagúla sa Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga

Scór na bpáistí

Gach bliain glacann an scoil páirt i Scór na bPáistí, comórtas ina léiríonn páistí a gcultúr agus a gceol Gaelach. Bíonn foireann tráth na gceist Gaeilge againn sa chomórtas céanna freisin – pioctar ceidhre cailín a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus freagraíonn said ceisteanna bunaithe ar téamaí Éireannacha.  Chomh maith leis sin, canann páistí amhráin sa chomórtas, ag leiriú do gach daoine an bua atá acu maidir le hamhráin Gaeilge. Is breá leis na páistí athiriseoiracht freisin agus bíonn dalta againn gach bliain a bhfuil sásta scéal a insint don lucht féachanna ón ardán.

Clár Fógra Gaeilge

Tá clár fógra nua againn sa scoil freisin. Tá sé in aice le seomra a dó agus léiríonn sé na himeachtaí éagsúla atá ar siúl sa scoil maidir leis an nGaeilge. Rud amháin a bhíonn le feiceáil ann ná Gaeilgeoirí na Míosa. Picotar páiste amháin as gach rang gach mí a dhearna iarracht mhór an teanga a labhairt. Luann an phriomhoide ainm an pháiste ag an tionóil agus togann muid pictiúr dóibh. Cuirtear an pictiúr thuas ar an gclár fógra ansin, ag leiriú go soiléar cé chomh tábhachtach atá an Ghaeilge don scoil. Tá an dáta, an séasúr agus an lá curtha air freisin, chomh maith le fógraí agus posteair Gaeilge. Tá rang a ceathair freagrach as an gclár sin agus baineann said taitneamh mór as.

Seachtain na Gaeilge 2018

        Oscail do bhéal-An Ghaeilge needs you!!

Bhí an chraic againn i rith Seachtain na Gaeilge. Bhí assembly Gaelach againn sa halla gach uile maidin agus bhí seans ag na bpaistí an Ghaeilge atá  ar eolas acu a chur os ord do chách. Bhí imeachtaí deasa ar siúl i rith na leathanta scoile cosúil le rince gaelach, tráth na gCeist agus Gaeilgeoir an Lae. Is léir dúinn go bhfuil  an neart Gaeilge ag na daltaí  agus bhíomar fíor-bhródúil as an sar – iarracht a rinneadh chun Gaeilge  a labhairt ar fud na scoile i rith an tseachtain.

Féach ar na griangrafanna seo a leanas……

Bhí ceoltóirí den scoth againn gach lá.

Bhí Tráth na gCeist iontach againn freisin ar an Mháirt. D’eagraigh an t-Usual de hAnlaí agus Bean Uí h Ailíosa é agus bhain na hardranganna an sult as ach go háirithe an babhta ‘dingbats’!!

Bhí Charlotte ó rang a sé mar láithreoir speisialta i rith na seachtaine. Rinne sí sar-jab!! Ta na neart Gaeilge aici. Mhúin sí rábhlóg don slua agus bhí cogadh na rábhlóga againn idir cupla rang agus cupla múinteoir freisin!!

Mhúin Naí Mhóra an Haka Gaelach dúinn ar an Deardaoin

Chuaigh cúpla cailín eile ag luascadh timpeall an urlar….

   

Agus Bhí Lá Glas againn ar an Aoine in ónóir do Naomh Pádraig

Seachtain na Gaeilge Márta 2017

“Má tá an beagainín Gaeilge agat, labhair í!!”

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í SNAG agus an fhéile is mó in Éirinn agus ar fud an domhan! Tugann sé deis dúinn an méid Gaeilge atá ar eolas againn a úsaid agus a chleachtadh agus seans dúinn spraoi agus sult a bhaint as an nGaeilge.

Bhí an spraoi ag na daltaí agus an fhoireann scoile i rith SNAG 2017. Bhailíomar le chéile gach uile maidin sa halla chun an Ghaeilge a chéiliúradh. D’ullmhaigh gach uile rang giotaí beaga chun an Ghaeilge atá ar eolas acu a chur os ord do chách. Chomh maith leis sin, bhí a lán imeachtaí spraoiúil ar siúl i rith na leathanta scoile cosúil le: Spelling Bee Gaeilge, tráth na gCeist, Gaeilgeoir an Lae agus rábhlóg an lae.

Bhaineamar an-taitneamh as an taithí agus thaispeáin na daltaí go léir go bhfuil  neart Gaeilge acu agus bhíomar fíor-bhródúil as an sar – iarracht a rinneadh chun Gaeilge  a labhairt ar fud na scoile.

Féach ar na griangrafanna seo a leanas……

Chuir Béan Uí Chróinín agus Iníon Uí Sheiridéan fáilte mór roimh na ranganna gach maidin.

Mhúin na cailíní ó rang a sé seanfhocail suimiúila dúinn gach uile lá…..

Chuir rang a ceathair an drámaíocht, ‘ An fear Sinséir ” ar siúl.

Bhí sceitimíní ar Naíonáin Shinsireacha an réamhaisnéis na haimsire a insist dúinn

Tá an t-ádh linn i SCN go bhfuil sar cheóltóirí againn ar an bhfoireann; Chas said cúpla port dúinn i rith SNAG

Is ceoltóir fíor- chumasach í Ailbhe freisin agus bhuail sí port dúinn ar an gconsairtín

Bhí Cáit ó rang a sé ag luascadh timpeall an urláir….

Ceannais an Spelling Bee Gaeilge….. Comhghairdeas leis an mbuaiteoir, Ailbhe ó rang a 4!

D’eagraigh an t-Uasal de Bhailís tráth na gCeist do na hardranganna i rith SNAG

Translate »